બંધ કરો

કોવિડ 19 ઇ પાસ -ડિજિટલ ગુજરાત

ઓનલાઇન અરજી અંગે કોઈ પણ પ્રશ્ન માટે તમે ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ પર ડિજિટલ ગુજરાત હેલ્પ ડેસ્ક પર સંપર્ક કરી શકો છો.

કોવિડ -19 લોકડાઉન મુક્તિ પાસના ફોર્મ ભરવા માટેની માર્ગદર્શિકા- ડિજિટલ ગુજરાત – નાગરિક માટે – અહીં ક્લિક કરો

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in/loginapp/CitizenLogin.aspx

સ્થળ : Valsad
ફોન : 18002335500 | મોબાઇલ : 18002335500 | ઇમેઇલ : collector-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in