બંધ કરો

અગત્યની-લિંક્સ

ઓફિસ/સર્વિસનું નામ વિગત લિંક
ડીજીટલ લોકર સિટીજન દસ્તાવેજ ની સાચવણી માટે ની વેબ સાઈટ -ભારત સરકાર દ્વારા ડીજીટલ લોકર વેબસાઈટ
OJAS ઓનલાઈન જોબ એપ્લીકેશન ઓનલાઈન જોબ એપ્લીકેશન-ગુજરાત સરકાર
સી.ઈ.ઓ. ગુજરાત મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી, ગુજરાત સી.ઈ.ઓ., ગુજરાત
મતદાર યાદી તમારું નામ મતદાર યાદી માં શોધો મતદાર યાદી
પરિવહન -આર.ટી.ઓ. પરિવહન સેવા ઓનલાઈન- ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, વાહન નોંધણી સંબંધિત માહિતી પરિવહન -આર.ટી.ઓ. વેબસાઈટ
ગુમ થયેલ બાળકને ટ્રેક કરો-ભારત સરકાર ભારત માં ગુમ થયેલ બાળકને ટ્રેક કરો ગુમ થયેલ બાળકને ટ્રેક કરો-વેબસાઈટ
આઈ-પીડીએસ – ફરિયાદ પુરવઠાની સમસ્યા વિશે તમારી ફરિયાદ શરૂ કરો આઈ-પીડીએસ – ફરિયાદ
અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ તમારા રેશન કાર્ડ અને વાજબી ભાવની દુકાનની માહિતી અહિથી મેળવો અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ વેબસાઈટ
આઈ-પીડીએસ તમને મળવાપાત્ર જથ્થો જાણો આઈ-પીડીએસ
આઈ-ખેડુત ક્રુષિ વિભાગ ની યોજનાઓ મા લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન અરજી આઈ-ખેડુત
જાહેર ફરિયાદ (પી.જી.) પોર્ટલ કેન્દ્રિય જાહેર ફરિયાદ નિવારણ અને મોનીટરીંગ સિસ્ટમ પી.જી. પોર્ટલ
સ્વાગત મુખ્ય પ્રધાનની ઑનલાઇન ફરિયાદ નિવારણ સિસ્ટમ-(જીલ્લા / તાલુકા / ગ્રામ / લોક ફરિયાદ) સ્વાગત
જમીન રેકોર્ડ તમારા ભૂમિ રેકોર્ડ સર્વે નં. વિગતો, ખાતા વિગતો, એન્ટ્રી વિગતો, 135 ડી નોટિસ વિગતો જુઓ જમીન રેકોર્ડ
નાગરિક માટે ડીજીટલ ગજરાત ઓનલાઈન પ્રમાણપત્ર – નાગરિક સેવા નાગરિક સેવા
આયોજન જીલ્લામાં વિકાસના વિવિધ પ્રકારનાં વિકાસની વિગતો જુઓ આયોજન વેબસાઈટ
ગરવી – ઇન્ડેક્સ ટુ કોપી ઇન્ડેક્સ ટુ કોપી જોવા માટે ગરવી ઇન્ડેક્સ ટુ કોપી વેબસાઈટ
જીલ્લા પોલીસ જિલ્લાના પોલીસ અધિકારી,વલસાડ વેબસાઇટ જીલ્લા પોલીસ વેબસાઈટ
જીલ્લા પંચાયત વલસાડ જીલ્લા પંચાયત વેબસાઇટ જીલ્લા પંચાયત વેબસાઈટ
જીસ્વાન ગુજરાત સ્ટેટ વાઈડ એરિયા નેટવર્ક જીસ્વાન