બંધ કરો
 • aa

  Chunav ka Desh ka Parv

 • eee

  Chunav ka Desh ka Parv

 • ll

  1950

 • nvsp

  NVSP Service

 • as

  AVSAR

  Loksabha Election 2024

 • sas

  Voter Helpline App

 • સુર્યાસ્ત તિથલ

  સૂર્યાસ્ત તિથલ

 • At Tithal Beach

  તિથલ

 • તિથલ

  તીથલ, વલસાડ

 • વિલ્સન હિલ

  વિલ્સન હિલ, ધરમપુર

 • વિલ્સન હિલ , ધરમપુર

  વિલ્સન હિલ,ધરમપુર

 • omsai1

  શ્રી સાંઈ મંદિર, તીથલ

 • તિથલ બીચ

  તિથલ બીચ

 • સ્વામિનારાયણ

  સ્વામિનારાયણ મંદિર ,તિથલ

 • નારગોલ સમુદ્ર કિનારો,ઉમરગામ

  નારગોલ બીચ

 • k3

  કપરાડા

 • પારનેરા ની ટેકરી

  પારનેરા ડુંગર

 • min

  મીનાર વલસાડ

 • k4

  કપરાડા

 • તિથલ સૂર્યાસ્ત
  સૂર્યાસ્ત તિથલ
 • tig1
  તિથલ
 • વિલ્સન હિલ , ધરમપુર
  વિલ્સન હિલ ,ધરમપુર

હેલ્પલાઇન નંબર્સ

 • જિલ્લા આપત્તિ નિયંત્રણ ખંડ
  ૧૦૭૭
 • બાળ હેલ્પલાઇન
  ૧૦૯૮
 • મહિલા હેલ્પલાઇન
  ૧૮૧
 • વરિષ્ઠ નાગરિક
  ૧૪૫૬૭
 • પોલીસ
  ૧૦૦
 • એમ્બુલન્સ
  ૧૦૮
 • મતદાર હેલ્પલાઈન
  ૧૯૫૦