બંધ કરો
 • તિથલ સૂર્યાસ્ત
  સૂર્યાસ્ત તિથલ
 • tig1
  તિથલ
 • વિલ્સન હિલ , ધરમપુર
  વિલ્સન હિલ ,ધરમપુર

હેલ્પલાઇન નંબર્સ

 • જિલ્લા આપત્તિ નિયંત્રણ ખંડ
  ૧૦૭૭
 • બાળ હેલ્પલાઇન
  ૧૦૯૮
 • મહિલા હેલ્પલાઇન
  ૧૮૧
 • વરિષ્ઠ નાગરિક
  ૧૪૫૬૭
 • પોલીસ
  ૧૦૦
 • એમ્બુલન્સ
  ૧૦૮
 • મતદાર હેલ્પલાઈન
  ૧૯૫૦