બંધ કરો
 • તિથલ સૂર્યાસ્ત
  સૂર્યાસ્ત તિથલ
 • tig1
  તિથલ
 • વિલ્સન હિલ , ધરમપુર
  વિલ્સન હિલ ,ધરમપુર

હેલ્પલાઇન નંબર્સ

 • બાળ હેલ્પલાઇન
  ૧૦૯૮
 • મહિલા હેલ્પલાઇન
  ૧૦૯૧
 • ક્રાઇમ સ્ટોપર (ગુનો રોકવો)
  ૧૦૯૦
 • પોલીસ
  ૧૦૦
 • એમ્બુલન્સ
  ૧૦૮
 • નાગરિક કોલ સેન્ટર
  ૦૨૬૩૨-૧૦૭૭
 • ચૂંટણી / મતદાર હેલ્પલાઇન
  ૧૯૫૦