બંધ કરો

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન

નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી, ભારત સરકાર

મદદ રેખા સંખ્યા: 011-1078

સંપર્ક નં .:02632 -243238, 240212

24 × 7 ડિઝાસ્ટર હેલ્પલાઇન: 1077

Email: dismgmt-val@gujarat[dot]gov[dot]in

સંપર્ક : આપત્તિ વ્યવસ્થાપન વલસાડ, 05/01/2021, Disaster Valsad

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન વલસાડ વિશે વધુ વિગતો માટે, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન વલસાડ  DDMP-30-06-21-Jay-4