બંધ કરો

આવાસ (હોટેલ / રિસોર્ટ / ધર્મશાલા)

સરકારી સર્કીટ હાઉસ
અનુક્રમ તાલુકાનું નામ સંપર્ક નંબર સરનામું
1 વલસાડ 02632-251957 તિથલ રોડ,પોસ્ટ ઓફિસની સામે, કાપડિયા ચાલ, વલસાડ, ગુજરાત 396001
2 વલસાડ-તિથલ 02632-244127 તિથલ,વલસાડ, ગુજરાત 396001
3 પારડી 0260-2373709 પારડી,ને.હા.નં.૮, કિલ્લા-પારડી
4 વાપી 0260-2423093 વાપી સરકીટ હાઉસ, વાપી, ગુજરાત
5 ધરમપુર 02633-242106 જેલ રોડ,ધરમપુર, ગુજરાત
ધર્મશાળા
અનુક્રમ નામ સંપર્ક નંબર સરનામું
1 એન.એમ. વાડિયા ધર્મશાળા ગુજરાત રાજ્ય ધોરીમાર્ગ 186, ઉદવાડા રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, વલસાડ જિલ્લો, રેંટલાવ, ગુજરાત 396185
2 શાંતિધામ આરાધના કેન્દ્ર શ્રી મંગળકારી પાર્શ્વનાથ જૈન મંદિર, સાઈ બાબા મંદિર રોડ ,, તિથલ, વલસાડ, ગુજરાત 396001