બંધ કરો

એસટીડી અને પિન કોડ્સ

વલસાડ જીલ્લાના એસ.ટી.ડી કોડ
તાલુકા નામ એસ.ટી.ડી કોડ
વલસાડ 02632
પારડી 0260
વાપી 0260
ઉમરગામ 0260
ધરમપુર 02633
કપરાડા 02633
વલસાડ જીલ્લાના એસ.ટી.ડી કોડ
સ્થળ પીનકોડ
અછારી  396105
આન્મ્બા જંગલ  396065
આંબા તલાટ 396051
અંબાચ (પરિયા) 396145
અંભેટી 396191
અમદા 396126
અમ્લી 396125
અંગમા 396155
અંજલાવ 396055
આંખલાશ 396051
આરએનઇ 396065
આસલોના 396065
અસામા 396125
અસ્ટોલ 396065
અસૂરા 396050
અટક પારડી 396007
અટગામ 396045
અથાલ 396235
અતુલ 396020
અવધી 396050
બાબરખડક 396126
બગવાડા 396185
બાલદા 396125
બલિઠા 396191
બાલ્ચોન્ધી 396126
બમતા 396050
બારાઇ 396145
બારોલીયા 396050
બારપુડા 396065
બારસોલ 396050
બાર્ટડ 396051
બરુમાલ 396050
ભાલેડી 396030
ભાલેડી જગલાલા 396030
ભાગલ 396385
ભગોડ 396020
ભામ્ભા 396050
ભાઠા કરમબેલી 396165
ભવથન અમ્બોસી 396051
ભેંસદરા 396050
ભીલાડ 396105
ભુસુર 396055
બિલ્લ્હ 396051
બિલપુડી 396050
બિનવાડા 396020
બોદલાઈ 396055
બોપી 396051
બોરીગામ 396235
બોરલાઈ 396105
બુરલા 396065
ચલા 396191
ચંદોર 396191
ચાંડેગ્ન 396065
ચાનોડ એમડી 396195
ચાનવી 396020
ચાવશલા 396065
ચેપા 396065
ચાહવાડા 396030
છીરી 396191
ચિચેઝાર 396050
ચરિતા 396126
ડાબ્ખલ 396065
દેહલી 396105
દેહરી 396170
ડેલી 396126
ધમની 396050
ધનોલી 396105
ધનૌરી 396045
ધરમપુર 396050
ધરસના 396375
ધોડધક્વ્વા 396126
ધોડિપાદા 396130
ધોલાઇ ફાલિયા 396385
દીવેદ 396020
દિવસી 396065
ડલ્લસડ 396007
ડુમલાવ 396145
ડુંગરી 396375
ડુંગરી (ઉદવાડા આર. એસ.) 396185
અંદરગોટા 396375
ફલ્ધરા 396007
ફનસાવાડા 396045
ગારારીયા 396055
ગાડી 396051
ઘનવેરી 396065
ગોતાન 396065
ગિરનાલા 396065
ગોઇમા 396145
ગોર્ગમ 396375
ગોવાડા 396170
ગુન્ડિયા 396050
હનુમાન ભગડા 396030
હનુમાતમમ 396051
હરિયા 396020
જમૅલિયા 396051
જામ્બુરી 396105
જેસિયા 396375
જેસ્પોર 396375
જિર્વાલ્લ 396065
જોગવેલ 396126
જુજુવા 396007
કચ્છગમ 396007
કાડકડકોપર 396126
કાકાદુકુવા 396065
કાકડીમતી 396007
કાખવાડી 396385
કાલાઈ 396105
કલગામ 396140
કલસર 396185
કલવાડા 396045
કમ્પારીયા 396055
કનાડુ 396105
કાંગવી 396051
કાન્જન હરિ 396055
કાન્જન રણછોડ 396055
કપડા 396065
કરજગામ 396155
કરંબેલી 396105
કરંબેલી આર. એસ. 396105
કરંજવેરી 396051
કરાયા 396191
ખડક્વાલ 396065
ખડકી 396185
ખન્ડા 396051
ખાનપુર 396051
ખારડપાડા 396235
ખારવેલ 396050
ખતલવાડા 396120
ખતાન 396051
ખેરલાવ 396145
કિલા પારડી 396125
કોલક 396115
કોપરલી 396191
કોસમ્બા (વલસાડ) 396007
કોસામ્કુવા 396050
કુમ્ભારીયા 396125
કુન્ડી 396375
કુરગામ 396007
લાકડ્બારી 396051
મગોદ ડુંગરી 396020
લવાછા 396193
લીલાપોર 396030
માછીવાડ 396125
મગોદ 396020
માંકડબન 396050
માલાવ 396105
માલવન 396385
માન્ચોન્ધિ 396051
મંડા 396155
માંડવા 396065
માણેકપોર 396120
મારલા 396055
મારોલી સંજય 396130
મેઘવાળ 396240
મહે 396020
મોહન 396105
મોહપદા 396065
મોરાઇ 396191
મોટા પોંધા 396191
મોતી તંબાડી 396193
મોતી વહિયાળ 396065
મૂલી 396045
મુરદાદ 396051
નડગધારી 396051
નાગવાસ 396235
નહુલી 396105
નામદા 396191
નાનપુંધ 396126
નંદીગમ 396105
નાની ઢોલડુંગરી 396051
નાની તંબાડી 396193
નાન વહિયાલ 396065
નારગોલ 396135
નવેરા 396055
નેવરી 396126
ઓઝર 396055
ઓઝરડા 396065
પંચલાઈ 396125
પાલગામ 396170
પાલી 396105
પલસાણા પારડી 396185
પાનસ 396126
પંડોર 396191
પારડી પરિયા 396145
પારડી આર. એસ. 396125
પારનેરા (શહેરી) 396020
પારનેરા પારડી 396007
પરવાસા 396125
પટેલ ફડિયા 396145
ફૉન્સ 396140
પીંડવલ 396050
પીથા 396045
પનાત 396155
રાબ્ડા 396055
રાજપુરી તલાટ 396051
રટા 396191
રોહીણા 396145
રોલા 396375
રોનવેલ 396055
સાહુડા 396065
સાલ્વાવ 396191
સમર્પાદા 396126
સંજાન 396150
સંજાન બંદર 396150
સરાઈ 396130
સરીગામ 396155
સરોધી 396185
સરોન્ડા 396135
સાતુમ 396051
સેગવા 396045
સેગવી 396007
શંકર તલાવ 396375
શીલ્ડા 396065
સિદુમ્બર 396050
સોલ્સુમ્બા 396165
સોલ્હેલ વાડા 396125
સોનવાડા 396375
સુકેશ 396125
સુખલા 396126
સુખલાવ 396125
સુરવાડા 396007
તદ્ગામ 396135
તરમાલીયા 396145
ટેમ્હી 396150
ટાઇગાસા 396375
તિસ્કરી 396050
ટુકવાડા 396185
ટમ્બ 396150
ઉદવાડા 396180
ઉદવાડા આર. એસ. 396185
ઉકતા 396050
ઉમરગામ 396170
ઉમરગામ આઇ .ઇ. 396171
ઉમરસાડી 396175
ઊટડી 396385
વડોલી 396065
વાઘલધર 396375
વાઘચોપા 396125
વલસાડ 396001
વલસાડ- વંકાલ 396007
વલસાડ અબ્રામા 396002
વલસાડ છીપવાડ 396001
વલસાડ I.e. 396035
વલસાડ મોગરાવાડી 396001
વલસાડ મોટા બજાર 396001
વલસાડ સુગર ફેક્ટરી 396007
વલવાડા 396105
વાંકા 396150
વાપી 396191
વાપી આઈ.ઇ.. 396195
વરણ 396126
વારોલી તલાત 396126
વરવથ 396065
વાસન 396375
વટાર 396191
વેલપરવા 396125
વેલ્વાચ 396007
વેરીભવાળા 396050
વિરાકાત 396065
વિરાવલ 396051
ઝરોલી 396105