બંધ કરો

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

જીલ્લા સેવા સદન

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રીમતી ક્ષિપ્રા એસ. અગ્રેજીલ્લા કલેકટરcollector-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા સેવા સદન, ધરમપુર રોડ, વલસાડ-ગુજરાત 39600102632253613
શ્રીમતી અનસૂયા આર. ઝાનિવાસી અધિક કલેકટરadd-collector-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632253731
શ્રીમતી કાજલ વી. ગામીતજિલ્લા પુરવઠા અધિકારી વલસાડdso-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in2,જીલ્લા સેવા સદન, તીથલ રોડ, વલસાડ,ગુજરાત -39600102632244265
શ્રીમતી કાજલ વી. ગામીત (I/C)સ્ટેમ્પ નાયબ કલેકટર (વલસાડ)dcstampdvoval[at]gmail[dot]comજિલ્લા સેવા સદન, ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632243238
શ્રીમતી કાજલ વી. ગામીત (I/C)નાયબ કલેક્ટર મધ્યાહન ભોજનmidday-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632244192
જન સંપર્ક અધિકારીpro-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન,ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632244274
શ્રી દેવાંશુ રામભાઇ ધોરાજીયાચીટનીસchitnis-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632244274

પ્રાંત ઓફીસ વલસાડ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી નિલેશ ભૂપતભાઈ કુકડિયાપ્રાંત અધિકારી વલસાડprant-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન,ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632249239

મામલતદાર વલસાડ શહેર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રીમતી કલ્પના રમેશભાઈ ચૌધરીમામલતદાર વલસાડ શહેરmam-valsad[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફીસ વલસાડ02632244197

મામલતદાર વલસાડ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રીમતી તેજલકુમારી ચંદુભાઈ પટેલમામલતદાર વલસાડmam-valsad[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર વલસાડ02632-244197

પ્રાંત ઓફીસ ધરમપુર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી કેતુલ તુલસીભાઇ ઇટાલીયાપ્રાંત ધરમપુરpodharampur[at]gmail[dot]comપ્રાંત ઓફીસ ધરમપુર02633249239

મામલતદાર ધરમપુર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી ફ્રાન્સિસ બી. વસાવામામલતદાર ધરમપુરmam-dharampur[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ધરમપુર02633242024

મામલતદાર કપરાડા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી જીવણભાઈ એસ ચૌધરીમામલતદાર કપરાડાmam-kaprada[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કપરાડા02633220030

પ્રાંત ઓફીસ પારડી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી ડી.જે.વસાવાપ્રાંત અધિકારી પારડીsdmpardi[at]gmail[dot]comપ્રાંત ઓફીસ પારડી02602370030

મામલતદાર પારડી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી રેવજીભાઈ આર. ચૌધરીમામલતદાર પારડીmam-pardi[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફીસ પારડી02602373332

મામલતદાર ઉમરગામ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી અમિત જે. ઝડફિયામામલતદાર ઉમરગામmam-umargav[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફિસ ઉમરગામ02602562089

મામલતદાર વાપી શહેર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રીમતી કલ્પનાબેન રાજેશભાઈ પટેલમામલતદાર વાપી શહેરmam-vapi[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફીસ વાપી02602370030

મામલતદાર વાપી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી પ્રશાંત ભરતભાઇ પરમારમામલતદાર વાપીmam-vapi[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફીસ વાપી02602370030