કોણ કોણ છે

જીલ્લા સેવા સદન

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી સી. આર. ખરસાણજીલ્લા કલેકટરcollector-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા સેવા સદન, કોટક મહિન્દ્ર બેંક ની સામે, તીથલ રોડ, વલસાડ02632253613
શ્રી કે. જે. બોર્ડરનિવાસી અધિક કલેકટરadd-collector-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, કોટક મહેન્દ્ર બેંકની સામે ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632253731
હાર્દિક સી. સતાસિયાચીટનીસchitnis-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, કોટક મહેન્દ્ર બેંકની સામે ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632244274
શ્રી કે. એસ. સુવેરાઅધિક ચીટનીશ ટુ કલેક્ટર વલસાડadd-chitnis-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, કોટક મહેન્દ્ર બેંકની સામે ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632244274
શ્રીજન સંપર્ક અધિકારીpro-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, કોટક મહેન્દ્ર બેંકની સામે ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632244274
શ્રી એ. યુ. પંચોલીજિલ્લા આયોજન અધિકારીdpo-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, કોટક મહેન્દ્ર બેંકની સામે ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632244256
શ્રી ડી આઈ પટેલનાયબ કલેક્ટર મધ્યાહન ભોજનmidday-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, કોટક મહેન્દ્ર બેંકની સામે ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632244192
શ્રીમામલતદાર ડીઝાસ્ટરdismgmt-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, કોટક મહેન્દ્ર બેંકની સામે ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632243238

પ્રાંત ઓફીસ વલસાડ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી કે. જે. ભગોરાપ્રાંત અધિકારી વલસાડprant-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, કોટક મહેન્દ્ર બેંકની સામે ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632249239

મામલતદાર વલસાડ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી કે.એ.પટેલમામલતદાર વલસાડmam-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફીસ વલસાડ02632-244197

પ્રાંત ઓફીસ ધરમપુર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી રવીન્દ્ર ડી. ખતાલેપ્રાંત ધરમપુરpodharampur[at]gmail[dot]comપ્રાંત ઓફીસ ધરમપુર02633249239

મામલતદાર ધરમપુર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી જી. જી. તડવીમામલતદાર ધરમપુરmam-dharampur[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ધરમપુર02633242024

મામલતદાર કપરાડા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી એમ. બી. પટેલમામલતદાર કપરાડાmam-kaprada[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કપરાડા02633220030

પ્રાંત ઓફીસ પારડી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી વાય. બી. ઝાલાપ્રાંત અધિકારી પારડીsdmpardi[at]gmail[dot]comપ્રાંત ઓફીસ પારડી02602370030

મામલતદાર પારડી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી એચ.એ.પટેલમામલતદાર પારડીmam-pardi[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફીસ પારડી02602373332

મામલતદાર ઉમરગામ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી જી. આર. ગામીતમામલતદાર ઉમરગામmam-umbergaon[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફીસ ઉમરગામ02602562089

મામલતદાર વાપી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી એસ.ડી. પટેલમામલતદાર વાપીmam-vapi[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફીસ વાપી02602370030