બંધ કરો

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

જીલ્લા સેવા સદન

હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
જિલ્લા કલેકટરcollector-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા સેવા સદન, ધરમપુર રોડ, વલસાડ-ગુજરાત 39600102632253613
નિવાસી અધિક કલેકટરadd-collector-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632253731
જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી વલસાડdso-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in2,જીલ્લા સેવા સદન, તીથલ રોડ, વલસાડ,ગુજરાત -39600102632244265
નાયબ કલેક્ટર સ્ટેમ્પ ડ્યુટીdcstampdvoval[at]gmail[dot]comજિલ્લા સેવા સદન, ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632243238
નાયબ કલેક્ટર મધ્યાહન ભોજનmidday-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632244192
જન સંપર્ક અધિકારીpro-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન,ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632244274
ચિટનીશchitnis-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632244274

પ્રાંત ઓફીસ વલસાડ

હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
પ્રાંત અધિકારી વલસાડprant-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન,ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632249239

મામલતદાર વલસાડ શહેર

હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
મામલતદાર વલસાડ શહેરmam-valsad[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફીસ વલસાડ02632244197

મામલતદાર વલસાડ

હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
મામલતદાર વલસાડmam-valsad[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર વલસાડ02632-244197

પ્રાંત ઓફીસ ધરમપુર

હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
પ્રાંત અધિકારી ધરમપુરpodharampur[at]gmail[dot]comપ્રાંત ઓફીસ ધરમપુર02633249239

મામલતદાર ધરમપુર

હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
મામલતદાર ધરમપુરmam-dharampur[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ધરમપુર02633242024

મામલતદાર કપરાડા

હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
મામલતદાર કપરાડાmam-kaprada[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કપરાડા02633220030

પ્રાંત ઓફીસ પારડી

હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
પ્રાંત અધિકારી પારડીsdmpardi[at]gmail[dot]comપ્રાંત ઓફીસ પારડી02602370030

મામલતદાર પારડી

હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
મામલતદાર પારડીmam-pardi[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફીસ પારડી02602373332

મામલતદાર ઉમરગામ

હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
મામલતદાર ઉમરગામmam-umargav[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફિસ ઉમરગામ02602562089

મામલતદાર વાપી શહેર

હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
મામલતદાર વાપી શહેરmam-vapi[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફીસ વાપી02602370030

મામલતદાર વાપી

હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
મામલતદાર વાપીmam-vapi[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફીસ વાપી02602370030