બંધ કરો

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

જીલ્લા સેવા સદન

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી આર. આર. રાવલજીલ્લા કલેકટરcollector-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા સેવા સદન, ધરમપુર રોડ, વલસાડ-ગુજરાત 39600102632253613
શ્રી નરેન્દ્રસિંહ અમરસિંહ રાજપૂતનિવાસી અધિક કલેકટરadd-collector-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632253731
શ્રી દેવાંશુ રામભાઇ ધોરાજીયાચીટનીસchitnis-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632244274
શ્રી વિનેશ સી બગુલજિલ્લા પુરવઠા અધિકારી વલસાડdso-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in2,જીલ્લા સેવા સદન, તીથલ રોડ, વલસાડ,ગુજરાત -39600102632244265
શ્રીજન સંપર્ક અધિકારીpro-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન,ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632244274
શ્રીમતી જ્યોતિબા ગોહિલસ્ટેમ્પ નાયબ કલેકટર (વલસાડ)dcstampdvoval[at]gmail[dot]comજીલ્લા સેવા સદન, તિથલ રોડ, વલસાડ -39600102632243238
શ્રી ડી આઈ પટેલનાયબ કલેક્ટર મધ્યાહન ભોજનmidday-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન, ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632244192

પ્રાંત ઓફીસ વલસાડ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી નિલેશ ભૂપતભાઈ કુકડિયાપ્રાંત અધિકારી વલસાડprant-val[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા સેવા સદન,ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત - ૩૯૬૦૦૧02632249239

મામલતદાર વલસાડ શહેર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી મનસુખભાઇ શંકરભાઈ વસાવામામલતદાર વલસાડmam-valsad[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફીસ વલસાડ02632244197

મામલતદાર વલસાડ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી સાગરકુમાર કાંતીલાલ મોવલિયામામલતદાર વલસાડmam-valsad[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર વલસાડ02632-244197

પ્રાંત ઓફીસ ધરમપુર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી કેતુલ તુલસીભાઇ ઇટાલીયાપ્રાંત ધરમપુરpodharampur[at]gmail[dot]comપ્રાંત ઓફીસ ધરમપુર02633249239

મામલતદાર ધરમપુર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી એચ.એ.પટેલમામલતદાર ધરમપુરmam-dharampur[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ધરમપુર02633242024

મામલતદાર કપરાડા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી કે.એસ. સુવેરામામલતદાર કપરાડાmam-kaprada[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કપરાડા02633220030

પ્રાંત ઓફીસ પારડી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી સી પી પટેલપ્રાંત અધિકારી પારડીsdmpardi[at]gmail[dot]comપ્રાંત ઓફીસ પારડી02602370030

મામલતદાર પારડી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી નીરવ સી પટેલમામલતદાર પારડીmam-pardi[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફીસ પારડી02602373332

મામલતદાર ઉમરગામ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી આર આર નાધેરામામલતદાર ઉમરગામmam-umargav[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફીસ ઉમરગામ02602562089

મામલતદાર વાપી શહેર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી ધર્મેશભાઈ મગનભાઈ મહાકાલમામલતદાર વાપી શહેરmam-vapi[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફીસ વાપી02602370030

મામલતદાર વાપી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી પ્રશાંત ભરતભાઇ પરમારમામલતદાર વાપીmam-vapi[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફીસ વાપી02602370030