બંધ કરો

ગામ અને પંચાયતો

કુલ ગ્રામપંચાયત:384

વધુ ગ્રામપંચાયત સૂચિ માટે ગ્રામ પંચાયતો [PDF,154 KB]

કુલ ગામડાઓ:470

વધુ ગામોની સૂચિ માટે:ગામો [PDF,150 KB]