બંધ કરો

ડિરેક્ટરી

મહેસુલી અધિકારીઓની યાદી 

ફિલ્ટર ડિરેક્ટરી- ડીપાર્ટમેન્ટ પ્રમાણે

ફિલ્ટર

કલેકટર ઓફીસ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ મોબાઈલ નંબર લેન્ડલાઇન નંબર
શ્રી આર. આર. રાવલ આઈ.એ.એસકલેકટર, વલસાડcollector-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in02632-253613
શ્રી નરેન્દ્રસિંહ અમરસિંહ રાજપૂતનિવાસી અધિક કલેકટરadd-collector-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in02632-253731
શ્રી હાર્દિક સતાસીયાચીટનીશ ટુ કલેકટર વલસાડchitnis-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in02632-244274
શ્રી ડી એ ગીનીયાઅધિક ચીટનીશ ટુ કલેક્ટર વલસાડadd-chitnis-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in02632-244274
શ્રી ડી એ ગીનીયાજન સંપર્ક અધિકારીpro-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in02632-244274

પ્રાંત અધિકારી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ મોબાઈલ નંબર લેન્ડલાઇન નંબર
શ્રી વિનેશ સી.બાગુલપ્રાંત અધિકારી, ધરમપુર(I/C)podharampur[at]gmail[dot]com02633-242350
શ્રી વિનેશ સી.બાગુલપ્રાંત અધિકારી, વલસાડprant-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in02632-249239
શ્રી સી.પી. પટેલપ્રાંત અધિકારી, પારડીsdmpardi[at]gmail[dot]com0260-2370030

મામલતદાર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ મોબાઈલ નંબર લેન્ડલાઇન નંબર
શ્રી રતિલાલ મંછુભાઈ ભોયામામલતદાર વાપી શહેરmam-vapi[at]gujarat[dot]gov[dot]in0260-2400722
શ્રી મનસુખભાઇ શંકરભાઈ વસાવામામલતદાર વલસાડ શહેરmam-valsad[at]gujarat[dot]gov[dot]in02632244197
ડો. હસરત જેસ્મિનમામલતદાર વલસાડmam-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in02632-244197
શ્રી રમેશ રાણાભાઇ નાઘેરામામલતદાર ઉમરગામmam-umbergaon[at]gujarat[dot]gov[dot]in0260-2562089
શ્રી કે.એસ. સુવેરામામલતદાર, કપરાડાmam-kaprada[at]gujarat[dot]gov[dot]in02633-220030
શ્રી નીરવ સી પટેલમામલતદાર, પારડીmam-pardi[at]gujarat[dot]gov[dot]in0260-2373332
શ્રી રમેશ રાણાભાઇ નાઘેરામામલતદાર ઉમરગામmam-umbergaon[at]gujarat[dot]gov[dot]in0260-2562089