ડિરેક્ટરી

મહેસુલી અધિકારીઓની યાદી 

કલેકટર ઓફીસ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ મોબાઈલ નંબર લેન્ડલાઇન નંબર
શ્રી સી. આર. ખરસાણ, આઈ.એ.એસકલેકટર, વલસાડcollector-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in02632-253613
શ્રી કે. જે. બોરડરનિવાસી અધિક કલેકટરadd-collector-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in991310699902632-253731
શ્રી એન. સી. પટેલચીટનીશ ટુ કલેકટર વલસાડchitnis-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in972770404102632-244274
શ્રી કે. એસ. સુવેરાઅધિક ચીટનીશ ટુ કલેક્ટર વલસાડadd-chitnis-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in987998377702632-244274
શ્રી નવીનભાઈ બાબુભાઈ ચૌધરીજન સંપર્ક અધિકારીpro-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in942744789802632-244274

પ્રાંત અધિકારી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ મોબાઈલ નંબર લેન્ડલાઇન નંબર
શ્રી કે. જે. ભગોરાપ્રાંત અધિકારી, ધરમપુર(I/C)podharampur[at]gmail[dot]com982423033102633-242350
શ્રી કે. જે. ભગોરાપ્રાંત અધિકારી, વલસાડprant-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in982423033102632-249239
શ્રી વાય. બી. ઝાલાપ્રાંત અધિકારી, પારડીsdmpardi[at]gmail[dot]com98258849470260-2370030

મામલતદાર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ મોબાઈલ નંબર લેન્ડલાઇન નંબર
કાનજીભાઈ એ પટેલમામલતદાર વલસાડmam-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in992536757902632-244197
શ્રી જી. આર. ગામીતમામલતદાર ઉમરગામmam-umbergaon[at]gujarat[dot]gov[dot]in94278952430260-2562089
શ્રી એમ. બી. પટેલમામલતદાર, કપરાડાmam-kaprada[at]gujarat[dot]gov[dot]in987906778702633-220030
શ્રી એચ. એ. પટેલમામલતદાર, પારડીmam-pardi[at]gujarat[dot]gov[dot]in94271752860260-2373332
શ્રી જી. આર. ગામીતમામલતદાર ઉમરગામmam-umbergaon[at]gujarat[dot]gov[dot]in+9194278952430260-2562089