બંધ કરો

દસ્તાવેજો

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
ગેરહાજર મતદાર માટે પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મ 19/03/2024 જુઓ (367 KB)
કોવિડ 19 સહાય અરજી ફોર્મ 25/11/2021 જુઓ (1 MB)
કોવિડ 19 – આરોગ્ય સેતુ -વારંવાર પુછાતા પશ્નો 06/05/2020 જુઓ (165 KB)
જિલ્લા પર્યાવરણ યોજના 04/01/2020 જુઓ (7 MB)
ડીજીટલ ચુકવણી 01/09/2018 જુઓ (1 MB)
વલસાડ જિલ્લાની રૂપરેખા 09/09/2018 જુઓ (473 KB)
જાહેર સેવાના સિટિઝન્સનો અધિકાર-વલસાડ 09/09/2018 જુઓ (3 MB)
ગુજરાત (જાહેર સેવાના સિટિઝન્સનો અધિકાર) નિયમો, 2014 09/09/2018 જુઓ (648 KB)
ગુજરાત (જાહેર સેવાનો નાગરિકનો અધિકાર) અધિનિયમ, 2013 09/09/2018 જુઓ (675 KB)
જિલ્લા વલસાડ સેન્સસ – 2011 હેન્ડબુક 20/09/2018 જુઓ (6 MB)