બંધ કરો

દસ્તાવેજો

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
કોવિડ – 19 સમાવિષ્ટ ક્ષેત્ર સૂચના 90- ટાઉન ઉમરગામ 28/05/2020 જુઓ (862 KB)
કોવિડ – 19 સમાવિષ્ટ ક્ષેત્ર સૂચના 89- કોસંબા વલસાડ 28/05/2020 જુઓ (873 KB)
કોવિડ – 19 સમાવિષ્ટ ક્ષેત્ર સૂચના 88-હિલસાઈડ કોલોની અતુલ 28/05/2020 જુઓ (836 KB)
કોવિડ – 19 સમાવિષ્ટ ક્ષેત્ર સૂચના 87-ભારત ડેરી વલસાડ 28/05/2020 જુઓ (884 KB)
કોવિડ – 19 સમાવિષ્ટ ક્ષેત્ર સૂચના 86–રેનબસેરા હોટેલ પારડી 28/05/2020 જુઓ (889 KB)
કોવિડ – 19 સમાવિષ્ટ ક્ષેત્ર સૂચના 85- નોટીફાઈડ એરિયા વાપી 28/05/2020 જુઓ (1 MB)
કોવિડ – 19 સમાવિષ્ટ ક્ષેત્ર સૂચના 84- નાના પોંઢા કપરાડા 28/05/2020 જુઓ (1 MB)
કોવિડ – 19 સમાવિષ્ટ ક્ષેત્ર સૂચના 83- ઉમરસાડી માછીવાડ (પારડી) 28/05/2020 જુઓ (1 MB)
કોવિડ – 19 સમાવિષ્ટ ક્ષેત્ર સૂચના 82- ચલા સતાધાર સોસાયટી -વાપી 28/05/2020 જુઓ (884 KB)
કોવિડ – 19 સમાવિષ્ટ ક્ષેત્ર સૂચના 78- રાજપુરી તલાટ 19/05/2020 જુઓ (786 KB)