દસ્તાવેજો

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ ડાઉનલોડ / લિંક
ડીજીટલ ચુકવણી 01/09/2018 ડાઉનલોડ કરો(1 MB)
વલસાડ જિલ્લાની રૂપરેખા 09/09/2018 ડાઉનલોડ કરો(473 KB)
જાહેર સેવાના સિટિઝન્સનો અધિકાર-વલસાડ 09/09/2018 ડાઉનલોડ કરો(3 MB)
ગુજરાત (જાહેર સેવાના સિટિઝન્સનો અધિકાર) નિયમો, 2014 09/09/2018 ડાઉનલોડ કરો(648 KB)
ગુજરાત (જાહેર સેવાનો નાગરિકનો અધિકાર) અધિનિયમ, 2013 09/09/2018 ડાઉનલોડ કરો(675 KB)
જિલ્લા વલસાડ સેન્સસ – 2011 હેન્ડબુક 20/09/2018 ડાઉનલોડ કરો(6 MB)