બંધ કરો

પોલીસ સ્ટેશન

અ.નં. પોલીસ સ્ટેશન નામ અને એડ્રેસ ટેલીફોન નં.
1 વલસાડ સીટી , જલારામ મંદિર ની સામે 02632 244298
2 વલસાડ ગ્રામ્ય, કલ્યાણી બાગની સામે 02632 244233
3 ધરમપુર, એસટી બસ ડેપો ની સામે 02632 242033
4 પારડી, રેન બસેરા હોટલ નજીક, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં. 8 02632 2373433
5 ડુંગરી, રેલેવે સ્ટેશન ડુંગરીની સામે 02632 285394
6 વાપી ટાઉન, રેલવે સ્ટેશન ની સામે 0260 2461100
7 વાપી ઉ., વાપી GIDCની સામે 0260 2401201
8 ઉમરગાંવ, મમતા હોસ્પિટલની પાસે 0260 2562333
9 ભીલાડ,રાષ્ટ્રીય હાઇવે નં .8 ભિલાડ 0260 2784033
10 મરિન, નારગોલ ગામ ઉમરગામ 0260 2597333
11 ડુંગરા, હરીયા પાર્ક ડુંગરા 0260 2452100
12 કપરાડા, બસ સ્ટેશન ની સામે 0260 220033
13 નાના પોન્ઢા, ST બસ ડેપો ની સામે 0260 250100
14 પો .હેડ ક્વાર્ટર મોગવાડી વલસાડ 02632 223393