બંધ કરો

ઓર્ગેનાઈઝેશન ચાર્ટ

 • કલેકટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ
   • નિવાસી અધિક કલેકટર અને એડીએમ
   • ચીટનીશ ટુ કલેકટર
   • એડીશનલ ચીટનીશ
   • જન સમ્પર્ક અધિકારી
   • જીલ્લા પુરવઠા અધિકારી
   • જીલ્લા આયોજન અધિકારી
   • નાયબ કલેકટર સ્ટેમ્પ ડયુટી મુલ્યાંકન
   • નાયબ કલેકટર મધ્યાહન ભોજન (એમડીએમ)
   • નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી
    • મામલતદાર ચૂંટણી
 • નાયબ કલેકટર & પ્રાંત અધિકારી, વલસાડ
  • મામલતદાર, વલસાડ
 • નાયબ કલેકટર & પ્રાંત અધિકારી, ધરમપુર
  • મામલતદાર, ધરમપુર
  • મામલતદાર, કપરાડા
 • નાયબ કલેકટર & પ્રાંત અધિકારી, પારડી
  • મામલતદાર, પારડી
  • મામલતદાર, વાપી
  • મામલતદાર, ઉમરગામ