બંધ કરો

હેલ્પલાઇન

જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, ધરમપુર રોડ વલસાડ, ગુજરાત – 396001 ફોન નં: 02632-253613,244274,244279

ઇમેઇલ: collector-val@gujarat[dot]gov[dot]in

  • કટોકટી જિલ્લા હેલ્પલાઇન કૉલ કરો: +91 2632 1077
  • જિલ્લા EOC હેલ્પલાઇન નંબર
  • કૉલ કરો: +91 2632 243238
  • વુમન હેલ્પલાઇન: 1091
  • બાળ હેલ્પલાઇન: 1098
  • આગ અને બચાવ: 101
  • બચાવ અને રાહત કમિશનર: 1070