બંધ કરો

નાગરિક અધિકારપત્ર

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

નાગરિક અધિકારપત્ર
શીર્ષક તારીખ View / Download
જાહેર સેવાના સિટિઝન્સનો અધિકાર-વલસાડ 09/09/2018 જુઓ (3 MB)
ગુજરાત (જાહેર સેવાના સિટિઝન્સનો અધિકાર) નિયમો, 2014 09/09/2018 જુઓ (648 KB)
ગુજરાત (જાહેર સેવાનો નાગરિકનો અધિકાર) અધિનિયમ, 2013 09/09/2018 જુઓ (675 KB)