બંધ કરો

કોવિડ-19માં મૃતકના વારસદારોની મદદ માટે અરજી કરવા માટેની લિંક

કોવિડ-19માં મૃતકના વારસદારોની મદદ માટે અરજી કરવા માટેની લિંક
શીર્ષક વર્ણન Start Date End Date ફાઇલ
કોવિડ-19માં મૃતકના વારસદારોની મદદ માટે અરજી કરવા માટેની લિંક

કોવિડ-19 માં મૃત્યુ થયેલ વ્યકિતના વારસદારને ઘરે બેઠા સહાય મેળવવા ગુજરાત રાજ્ય ના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા લોન્ચ કરેલ મોબાઈલ ફ્રેન્ડલી એપ્લિકેશન માં અરજી કરવાની લિંક અને અરજી કરવા માટેની કાર્યપધ્ધતિ

https://iora.gujarat.gov.in/Cov19_Login.aspx

03/12/2021 31/12/2022 જુઓ (437 KB)