બંધ કરો

ટેન્ડર

ટેન્ડર
શીર્ષક વર્ણન Start Date End Date ફાઇલ
કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર, ડ્રાયવર,સેવક(પટાવાળા), સ્વીપર અને વોટર બેરરની સેવાઓ આઉટસોર્સથી કરાર અંગેનું ટેન્ડર ની માહીતી 07/01/2019 07/01/2019 જુઓ (2 MB)