બંધ કરો

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

જે. પી. પારડીવાલા આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ

સ્ટેશન રોડ, કિલા પારડી વલસાડ, વલસાડ - 396125

ફોન : 02602373327

બી કે એમ. સાયન્સ કોલેજ

તીથલ રોડ વલસાડ -396001

ફોન : 02632243049