બંધ કરો

દવાખાનાઓ

અટગામ સી.એચ.સી.

વલસાડ

ઇમેઇલ : chcatgam[dot]health[dot]valsad[at]gmail[dot]com
ફોન : 02632273033

ઉમરગામ સી.એચ.સી.

ઉમરગામ

ઇમેઇલ : chcumargam[dot]health[dot]valsad[at]gmail[dot]com
ફોન : 02602561417

કપરાડા સી.એચ.સી.

કપરાડા

ઇમેઇલ : chckaprada[dot]health[dot]valsad[at]gmail[dot]com

ડુંગરી સી.એચ.સી.

વલસાડ

ઇમેઇલ : chcdungri[dot]health[dot]Valsad[at]gmail[dot]com
ફોન : 02632285165

નાના પોન્ઢા સી.એચ.સી.

કપરાડા

ઇમેઇલ : chcnanapondha[dot]health[dot]valsad[at]gmail[dot]com
ફોન : 02633250070

પારડી સી.એચ.સી.

વલસાડ

ઇમેઇલ : chcpardi[dot]health[dot]valsad[at]gmail[dot]com
ફોન : 02602375665

પીંડવલ સી.એચ.સી.

ધરમપુર

ઇમેઇલ : chcpindval[dot]health[dot]valsad[at]gmail[dot]com

ભીલાડ સી.એચ.સી.

ઉમરગામ

ઇમેઇલ : chcbhilad[dot]health[dot]valsad[at]gmail[dot]com
ફોન : 02602784450

રોહીણા સી.એચ.સી.

તા. પારડી

ઇમેઇલ : chcrohina[dot]health[dot]valsad[at]gmail[dot]com
ફોન : 02602337236

વાપી સી.એચ.સી.

તા. વાપી

ઇમેઇલ : chcvapi[dot]health[dot]valsad[at]gmail[dot]com