બંધ કરો

વલસાડ નગરપાલિકા

વલસાડ નગર પાલિકા સેવા સદન શહેરનું સરકારી કચેરી નગર પાલિકા કોમ્પલેક્ષ વલસાડ - 396001

ઇમેઇલ : np_valsad[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02632242702
વેબસાઈટ : https://www.valsadmunicipality.com/
કેટેગરી / પ્રકાર: નગરપાલિકાઓ
Pincode: 396001