બંધ કરો

ઈ-જમીન

AnyRoR/i-ORA પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઈન ડિજિટલી સહી ગામના નમૂના મેળવવા માટે

કાર્યપદ્ધતિ -> અહીં ક્લિક કરો.

 • હકપત્રક ગામ નમુના નંબર-૬
 • હકપત્રક ગામ નમુના નંબર-૭
 • હકપત્રક ગામ નમુના નંબર-૮
  • મુલાકાત: https://iora.gujarat.gov.in/RoR_Online.aspx

   મામલતદાર કચેરી

   સ્થળ : તાલુકો / કલેક્ટરેટ | શહેર : વલસાડ | પીન કોડ : 396001