બંધ કરો

અમારો સંપર્ક કરો

તમે વેબસાઇટ અંગે કોઇ પૂછપરછ કરવા માગતા હો, તો તમે [collector-val@gujarat[dot]gov[dot]in] પર લખી જણાવો.

તમે નીચેના સરનામે પણ અમારો સંપર્ક કરી શકો છો: 

જિલ્લા કલેકટર ઓફીસ,
જિલ્લા સેવા સદન,
ધરમપુર રોડ વલસાડ,
ગુજરાત – ૩૯૬૦૦૧

ફોન નં:0૨૬૩૨ ૨૫૩૬૧૩,૨૪૪૨૭૪,૨૪૪૨૭૯